Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Rezerwaty przyrody

W granicach obszarowych Nadleśnictwa Jarocin znajdziemy trzy rezerwaty przyrody: "Dębno nad Wartą" (pow. 21,62 ha), mniejszy i zlokalizowany nieopodal "Dwunastak" (pow. 8,95 ha) oraz największy o nazwie "Czeszewski Las" o pow. 222,62 ha, powstały z dwóch mniejszych rezerwatów (r.Czeszewo i Lutynia). Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Fot. Jakub Wojdecki

Dębno nad Wartącelem ochrony jest zachowanie stanowisk rzadkich zwierząt bezkręgowych i ich siedlisk, w tym wilgotnych lasów i źródlisk warunkujących istnienie unikatowych mikrosiedlisk, zróżnicowanych populacji zwierząt bezkręgowych, szczególnie rzadkich i chronionych gatunków mięczaków oraz bogatych pod względem gatunkowym zbiorowisk roślinnych. Obszar rezerwatu objęty jest na całej powierzchni ochroną czynną. Rezerwat znajduje się na terenie obrębu Klęka, leśnictwo Radliniec, oddziały 211o-w, 216a-f, zajmuje łączną powierzchnię 21,62 ha; posiada plan ochrony na lata 2006 – 2025. Rezerwat położony jest na południowym skraju doliny Warty, w obniżeniu terenowym; jest on częścią kompleksu leśnego. Charakterystyczną cechą rezerwatu jest system źródlisk oraz wypływających z nich niewielkich cieków wodnych, które płynąc na północ uchodzą do starorzeczy Warty. Dominują tu siedliska grądu środkowoeuropejskiego oraz łęg wiązowo-jesionowy. Na terenie obiektu stwierdzono występowanie 210 gatunków roślin naczyniowych, w tym 1 gatunek objęty ochroną ścisłą (paprotka zwyczajna). Wilgotne lasy liściaste utworzone przez wielogatunkowe i piętrowe drzewostany liściaste stanowią optymalne siedlisko dla wielu gatunków ślimaków zapewniając im odpowiednio stałą wilgotność oraz wysoki poziom związków wapniowych w glebie. Wśród żyjących tu przedstawicieli ślimaków stwierdzono obecność 20 gatunków, w tym poczwarówki zwężonej.

Fot. Jakub Wojdecki

Dwunastak – celem ochrony przyrody w tym rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fitocenoz grądu środkowoeuropejskiego i łęgu jesionowo-olszowego oraz zapewnienie swobodnego przebiegu procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemie leśnym. Obszar rezerwatu objęty jest na całej powierzchni ochroną czynną. Rezerwat znajduje się na terenie obrębu Czeszewo, leśnictwo Sarnice, oddział 113d-j. Tworzą go drzewostany na łącznej powierzchni 8,95 ha. Rezerwat posiada plan ochrony na lata 2007 - 2026. Dominującym zbiorowiskiem leśnym rezerwatu jest zespół grądu środkowoeuropejskiego. Panujące typy siedliskowe lasu to las wilgotny i las świeży. Wiek najstarszych drzewostanów dębowych sięga 175 lat. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 172 gatunków roślin naczyniowych (w tym gatunku objętego ochroną częściową - kruszczyk szerokolistny). Występujący tu szczaw gajowy to gatunek narażony na wyginięcie w Wielkopolsce. Awifauna reprezentowana jest przez 35 gatunków, w tym dwa gatunki żuraw i dzięcioł średni. Wśród fauny nietoperzy odnotowano obecność sześciu gatunków, w tym mopka.

Czeszewski Las – to rezerwat, którego celem ochrony jest zachowanie kompleksu naturalnych lasów i starorzeczy na terenie zalewowym Warty wraz z ich typową dla lasów łęgowych florą i fauną. Cel ten realizowany jest przez:

1) utrzymanie warunków siedliskowych i zalewów wodami rzecznymi, a przy ograniczonych możliwościach - hamowanie odpływu wód zalewowych, przynajmniej ze starorzeczy,

2) zachowanie istotnych dla różnorodności flory i fauny płatów łąk,

3) zachowanie starodrzewi,

4) podniesienie zasobów rozkładającego się drewna w drzewostanach, stanowiącego biotop najcenniejszych gatunków owadów żyjących w rezerwacie.

Materiał filmowy źródło: YouTube

 

   

Fot. Jakub Wojdecki

   

Rezerwat ten powstał przez połączenie dwóch rezerwatów: Czeszewo (pow. 27,60 ha) i Lutynia (pow. 45,58 ha) utworzonych w 1959 roku oraz sąsiadujących z nimi drzewostanów i gruntów nieleśnych. Znajduje się on na terenie obrębu Czeszewo, leśnictwo Czeszewo, oddziały: 176, 177, 178a, d, 179, 182a-n, 183, 184a, 187s, t, w, x, 188a-d, f-i, k-l, wraz z drogami, liniami i rowami na łącznej powierzchni 222,62 ha. Jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Wielkopolsce. Obszar rezerwatu objęty jest na całej powierzchni ochroną czynną. Rezerwat posiada plan ochrony na lata 2004 - 2023. Zasadniczymi przedmiotami ochrony w rezerwacie są:

1) ekosystemy lasu łęgowego i grądu wraz ze spontanicznymi procesami ich dynamiki,

2) starorzecza wraz z procesami ich dynamiki,

3) populacje owadów: kozioroga dębosza, jelonka rogacza, ciołka matowego, łucznika, rzemlika kropkowanego, kózki Anoplodera sexguttata,

4) zespół ptaków typowych dla dobrze zachowanego lasu łęgowego, ze szczególnym bogactwem dzięciołów,

5) łąka selernicowa z występującymi na niej cennymi gatunkami roślin.

Na terenie rezerwatu Czeszewski Las rośnie wiele drzew o okazałych rozmiarach – do najciekawszych należy uznana za pomnik przyrody grupa 39 starych dębów (do 620 cm obwodu) w oddz. 178a,d. Powierzchniowo dominują zbiorowiska grądów środkowoeuropejskich i łęgów jesionowo-wiązowych, z dużym udziałem starodrzewi, położonych na najniższej terasie rzeki Warty, z zachowanymi starorzeczami z typową dla nich roślinnością. Część terenu jest regularnie zalewana wodami Warty w okresie ich wysokich stanów wczesnowiosennych. Bogata i obfitująca w cenne gatunki flora roślin naczyniowych rezerwatu liczy około 500 taksonów.

 

 

Uwaga dla zainteresowanych poniżej przedstawiamy ciekawe publikacje Nadleśnictwa Jarocin.

    

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi pozycjami Nadleśnictwa Jarocin. Wśród nich "Przewodnik Czeszewski Las" (wyd. 2008r) oraz film DVD prezentujący uroczysko oraz system retencjonowania wody (wyd. 2008r., wznowiono w 2015r). Dla zainteresowanych również album "Czeszewski Las - Kadry GPS" ukazujący urokliwe miejsca wraz z współrzędnymi opisującymi punkt w terenie.