Lista aktualności Lista aktualności

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Informujemy, że z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 651).

W związku ze zmianą Ustawy Prawo łowieckie z dn. 22.03.2018r. zmieniły się zasady szacowania szkód łowieckich. Od 1 kwietnia 2018r. wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody gminy.

Wniosek musi zawierać w szczególności:

- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

- wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek o szacowanie należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód. Gmina wyznacza termin oszacowania szkód niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie szacowania zawiadamia się właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego na terenie, którego wystąpiły szkody, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Szacowania szkód dokonuje zespół składający się z:

- przedstawiciela gminy,

- przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego,

- właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Z czynności szacowania niezwłocznie po zakończeniu sporządza się protokół zawierający:

- imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu,

- datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania,

- szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

- czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu.

Każdy z członków zespołu szacującego ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesieniu zastrzeżeń. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu szacującego.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie od pierwszego szacowania do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.  Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z pierwszego szacowania.

Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód deleguje swojego przedstawiciela do zespołu szacującego i wyznacza ponowny termin szacowania nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. O terminie ponownego szacowania zawiadamia się członków zespołu biorących udział w pierwszym szacowaniu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na pisemny wniosek członka zespołu biorącego udział w pierwszym szacowaniu, w szacowaniu odwoławczym może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

Niestawiennictwo osób uprawnionych do wzięcia udziału w szacowaniu nie wstrzymuje dokonania szacowania. Po zakończeniu szacowania sporządza się protokół dla każdej ze stron biorących udział w szacowaniu. W przypadku gdy w szacowaniu uczestniczył przedstawiciel izby rolniczej do protokołu załącza się jego opinię na temat oszacowania szkody.    

Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w protokołach. Opinia przedstawiciela izby rolniczej nie jest wiążąca. Decyzja wspomniana wyżej wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów i jest ostateczna.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiły szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji Nadleśniczego  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, może w terminie 3 miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.